Phương pháp chia nhỏ
PHƯƠNG PHÁP CHIA NHỎ Việc lớn chia nhỏ thành nhiều việc nhỏ. Gặp vấn đề lớn không giải quyết được thì chúng ta nghĩ xem có thể chia nhỏ thành nhiều vấn đề nhỏ. Giải quyết từng vấn đề nhỏ là giải quyết được vấn đề lớn. Để dễ trình bày nhằm hiểu bao quát.… (0 comment)

Biện pháp dự phòng
Bù đắp độ tin cậy không lớn của đối tượng bằng cách chuẩn bị trước các phương tiện báo động, ứng cứu, an toàn. Mọi cái đều có phạm vi áp dụng của nó, nếu đi ngoài phạm vi áp dụng, lợi có thể biến thành hại; trong cái lợi có thể có cái hại;… (0 comment)